pl
0
Dream Watch Cart

Dodaj swoje zamówienie

Dodaj swoje zamówienie

Polityka Prywatnosci

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Dream Watch NIP: 5252765489, REGON: 38145919200000, z siedzibą w Warszawie, ulica Wiejska 9 w celu realizacji tylko i wyłącznie czynności serwisowych, zamówień towarów, części i akcesoriów, informowanie mnie o nowych dostawach, promocjach i ewentualnie o sposobie załatwienie zgłoszonej reklamacji. 

Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe:
-nr telefonu właściciela 
-adres 
-email 
-imię i nazwisko  
-w przypadku umów komisowych nazwę, serię oraz numeru dokumentu tożsamości. Dane mogą być udostępniane poniższym podmiotom:
⦁ dostawcy usług transportowych,
⦁ dostawcy usług informatycznych,
⦁ dostawcy usług prawnych i księgowych,
⦁ podwykonawcy w świadczeniu zleconych przez Klienta usług w imieniu Administratora.

Dream Watch Sp.z.o.o. oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100,poz. 1024, dalej zwane rozporządzeniem

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być Dream Watch. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy lub do ewentualnego odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu przez okres roszczeń przyszługujacych adminstraturowi danych i w stosunku do niego.

Jednoczesnie przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności skierowana jest do Kupujących oraz innych użytkowników sklepu internetowego dream-watch.pl.

1.2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych otrzymanych przez Administratora zarówno przy rejestracji konta w Serwisie, korzystaniu z serwisu, jak i przy dokonywaniu zakupów bez zakładania konta oraz przy zapisywaniu się do newslettera.

 

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – RODO).

2.2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest:

a) konieczność wykonania umów zawartych przez Ciebie z Administratorem, a także wykonania działań przed zawarciem umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2.3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie pkt a) i b) powyżej jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych nie będzie umożliwiała korzystania ze sklepu internetowego swiss.com.pl oraz usług świadczonych przez Administratora w formie elektronicznej.

2.4. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednej lub większej liczbie komórek.

 

3. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

3.1. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

3.2. W celu realizacji umowy Administrator przetwarza podane przez Ciebie następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, nazwa firmy, adres dostawy.

3.3. W celu przesyłania Ci materiałów informacyjnych i handlowych w formie newslettera Administrator przetwarza podany przez Ciebie adres e-mail.

 

4. Udostępnianie danych osobowych

4.1. Twoje dane osobowe będą przekazywane właściwym organom rządowym lub podmiotom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.2. Administrator udostępnia Twoje dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przewóz na zlecenie Administratora w celu dostawy, a także podmiotowi realizującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, w celu realizacji tych płatności.


4.3. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych na potrzeby poczty elektronicznej, sms, kampanii w serwisach społecznościowych, uruchomionych lub wskazanych przez Administratora za pomocą systemu edron

4.4. Na naszych stronach osoby trzecie umieszczają i uzyskują dostęp do informacji w postaci plików cookies (tzw. cookies) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Są to nasi zaufani partnerzy, z którymi stale współpracujemy, aby dostosować reklamy na naszych i ich stronach internetowych do Twoich potrzeb i zainteresowań, a także do usług świadczonych przez nas i naszych zaufanych partnerów. Takim wiarygodnym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualna Polska.

4.7. Administrator informuje, że wykorzystuje następujące technologie do śledzenia działań użytkownika/klienta w ramach serwisu Sklepu:
a) kody śledzące edrone – do analizy statystyk strony Sklepu, a także w celach marketingowych;

5. Ochrona danych

5.1. Administrator zobowiązany jest do ochrony danych Kupujących gromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony danych.

5.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe:

a) poprawne i zgodne z prawem,

b) uzyskane tylko dla określonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne i nie nadmierne,

d) dokładne i aktualne,

e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

f) przetwarzane zgodnie z prawami osób, których dotyczą, w tym prawo do udostępnienia rezerwy,

d) bezpiecznie przechowywane,

h) nie przekazywane bez odpowiedniej ochrony.

5.3. Zbiory danych osobowych są chronione przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania w tajemnicy Twoich danych osobowych.

 


6. Okres przechowywania danych osobowych

6.1. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez Sprzedawcę są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) obsługi posprzedażowej Kupującego (dochodzenia roszczeń), (3) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy (wynikającego np. z przepisów rachunkowych i podatkowych). Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (np. przesyłanie newsletterów) oraz innych celach przetwarzane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe związane z subskrypcją newslettera przetwarzane są, w przypadku braku wycofania zgody na ich przetwarzanie, przez okres subskrypcji newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link dezaktywacyjny w newsletterze lub za pomocą odpowiednich oświadczeń przesłanych Administratorowi pocztą elektroniczną.

6.2. Dane osób, które założyły konto w sklepie internetowym przetwarzane są do momentu usunięcia konta z portalu.

 


7. Władza

7.1. Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.2. Masz prawo do otrzymania od Administratora następujących informacji:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,

b) od momentu przetwarzania Twoich danych,

c) o źródle, z którego pochodzą Twoje dane,

d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym przekazywane są dane.

7.3. Ponadto na Twoje żądanie Administrator uzupełni, uaktualni i sprostuje Twoje dane osobowe, a także wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub usunie je, jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne, niedokładne lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa lub nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.4. Ponadto jeżeli Twoje dane są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z taki marketing bezpośredni. W celu realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie należy złożyć odpowiednie żądanie do Administratora na adres e-mail: watch.dream.watch@gmail.com

7.5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 


8. Ciasteczka

8.1. Administrator oświadcza, że ​​używa plików „cookies” (ciasteczek).

8.2. Cookies to informacje wysyłane przez serwer i przechowywane na Twoim urządzeniu (np. na dysku twardym Twojego komputera lub telefonu).

8.3. Dane pozyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na Twoją identyfikację, ale pozwalają Administratorowi ustalić, czy Sklep odwiedził przy użyciu tego komputera (co nie jest równoznaczne z informacją o tym, kto odwiedził Sklep) i jakie były w tym czasie preferencje użytkownika. (co było dla niego najważniejsze).

Wycena online
Kosz
Ogółem

Dziękujemy za zamówienie. Wkrótce nasz menedżer skontaktuje się z Tobą.