pl
0
Dream Watch Cart

Dodaj swoje zamówienie

Dodaj swoje zamówienie

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym dream-watch.pl
2. Właścicielem sklepu internetowego będącego pod adresem dream-watch.pl jest spółka:

Dream Watch Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Wiejska 9
00-480


3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności: 
a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 
b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. 2013 poz. 1422), 
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ‘ (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.), 
d) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).


§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: 

Sprzedawca – spółka Dream Watch Sp.z.o.o. będąca właścicielem sklepu 

Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym dream-watch.pl  ,za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż zegarków

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie. 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością.

Towar –w dalszym rozumieniu: zegarki, które są wolne od wad fabrycznych  oraz wolne od wad prawnych. 

Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą „Koszyka zakupów online”, poprzedzona wyborem Towaru, formą płatności oraz dostawy. Sklep umożliwia również złożenie Zamówienia drogą telefoniczną lub mailową. 

Koszyk – wirtualny koszyk, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie. 

Dane Osobowe - dane Klienta, w tym, dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia. 

Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych, euro, dolar.

Koszty dostawy - koszty dostarczenia zamówionego towaru, które ponosi Klient. 

Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. 


§ 3 Ogólne warunki

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. 

2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową. 

3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji. 

4. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część. 

5. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu, a podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne. 

6. Klient oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia. 

7. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona. 

8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji. 

9. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usług odbywa się:
drogą mailową na adres: watch.dream.watch@gmail.com

 


§ 4 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

3. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację przesłaną przez klienta.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronie sklepu

2. Regulamin opublikowany jest w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego utrwalenie i przechowywanie.

3. Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu.

4. Niedozwolone jest nabywanie Produktów w Sklepie w celu prowadzenia ich odsprzedaży.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia.

6. Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.02.2020

Wycena online
Kosz
Ogółem

Dziękujemy za zamówienie. Wkrótce nasz menedżer skontaktuje się z Tobą.